AE Face Tools

Bạn có thường gắn cảnh quay khuôn mặt trong After Effects hoặc Premiere Pro không?! Thêm các tính năng của Ứng dụng khuôn mặt mà không cần điện thoại thông minh và nơ-ron! AE Face Tools – là một gói các cài đặt trước, sẽ mở rộng đáng kể các tính năng theo dõi khuôn […]